Foreningen image
SKL’s historie
Foreningen blev stiftet d. 1. april 1948 ved et møde på Lottenborg og vi vil gerne referere fra forordet i den første protokol:
“Denne aften havde man indkaldt til møde og 25 brødre var mødt, og man vedtog at starte et Skyttelaug indenfor rammerne af et rent nationalt kammeratligt grundlag og som en økonomisk selvstændigt arbejdende afdeling indenfor De Danske Forsvarsbrødre for Lyngby og omegn.
Det bestemmes at for at blive medlem af Skyttelauget, skal man også være medlem af De Danske Forsvarsbrødre”.
Der blev nedsat en bestyrelse som bestod af en Leder, Våbenmester, Kasserer, Sekretær og tillidsmand for De Danske Forsvarsbrødre.
Det blev vedtaget at sætte kontingentet til 16,- kr. pr. år, i de første år var det kun geværterrænskydning der var på programmet. Men snart kom Salonskydning også med og i Cykelhuset blev der ordnede forhold med en 15 meter bane. I 1956 blev der oprettet en dameafdeling og man måtte suspendere generalforsamling, da der var stor uenighed om sammensætning af denne. Senere rykkede man op på det meget moderne anlæg på Lyngby Stadion.
I 1960 blev der taget beslutning om at opføre egne baner ved Sjælsø og samtidig skulle foreningen overflyttes til Frederiksborg Amt hvilket vi jo fortsat er tilsluttet og foreningens medlemmer havde den fornøjelse at være fint repræsenteret på 1. holdene ved Danmarksmesterskaber i gevær terræn.
Hvis vi lige skal gøre Sjælsø banerne færdig: - de blev efter 30 års brug med mange gode og fornøjelige timer i mente, samt også forbrug af mange timer for at holde markørgraven fri for vand, maling af huset og meget mere, - så overdragede vi det hele til Forsvarets bygningstjeneste d. 28. marts 1990.
I 1978 kom der en ny afdeling i Skyttelauget, nemlig pistolafdelingen. Kontingentet pr. år er nu er på 50 kroner for ungdom og 100 kroner for senior. Banerne på Stadion blev bygget om for 150.000 kroner samtidig med bygning af svømmehallen, så der var rigtig vind i sejlene for denne afdeling.
Vi var på pistol- og geværsiden altid repræsenteret ved DM både på DDS Nordsjællands hold, og ved individuelle konkurrencer og det er blevet til mange medaljer gennem tiden.
Forholdene på Lyngby stadion blev først i 00’erne for dårlige og banerne trængte til et "løft" med hæve/sænke borde, ny belysning og nye skivetræk samt boksrum med alarmovervågning. Der gik desværre lang tid med projektering, ansøgninger og venten på kommunens beslutninger, men i 2005 kunne vi tage de nyrenoverede baner i brug,
incl. skivetræk på 25 og 50 meter banen.
I 2009 kom der rigtig gang i skydning med grovpistol, og da ventilationen på 25/50 meter banen var ”ikke eksisterende”, gik vi i gang med et nyt projekt. Vi fik bevilget tilskud fra DGI, og kommunen gik i gang med at etablere ventilationsanlæg. Det blev afbrudt i dec. 2010, da der var så meget skimmelsvamp og bly forurening i hele skydebaneområdet, at vi måtte lukke ned. Bygningerne stod ikke til at redde, og det blev besluttet at nedrive ikke kun skydebanen, men også omklædningsfaciliteter, mødelokaler og træningslokaler.
Vi fik en aftale med Søllerød skytteforening om at benyttes deres faciliteter i Nærum. I april 2011 flyttede vi til Rundforbi stadion med våbenskabe og vi kom godt i gang. De gamle bygninger i Lyngby blev revet ned, og der begyndte nu en lang række møder, om hvordan fremtiden for Lyngby Stadions bygninger skulle være. Vi fremsatte forslag til en top moderne skydebane med to baneafsnit på 25 meter. Der skulle være 20 baner med elektronisk markering, vendeanlæg samt boksrum og et stort opholdslokale.
Det blev i februar 2014 godkendt af kommunen og vi kunne se frem til en skydebane, som ville løfte hele området. Der var dog lidt ”bump” på vejen med et overskredet budget, men d. 3. maj 2016 kunne vi tage vores fantastiske bane i brug.
Vi har i dag et af Danmarks bedste anlæg med elektroniske skiver fra Meyton, som vi er yderst stolte over. Vi sørger for at vedligeholde og rengøre, og har et godt samarbejde med kommunen og de andre foreninger, der også benytter anlægget. Vi får mange henvendelser og ikke mindst besøg fra andre skytteforeninger som skal bygge om, og vi deler gerne ud af vores erfaringer.

Jakob Vels

Formand

Jakob er nytiltrådt formand 2022 samt pistoltræner.

Henrik Bech

Næstformand

Henrik favner bredt. Han er pistol træner, samt koordinator for pistol terræn, IPSC og cowboy skydning. Der ud over er han instruktør og koordinator på oplæring af nye pistolskytter i introforløb.

Mona Pedersen

Kasserer

Mona er vores kasserer, og desuden hjælpetræner.

Michael Prætorius

Bestyrelsesmedlem

Michael er klubbens sekretær, samt instruktør på salon/langdistance riffel, og oplæring af nye riffelskytter i introforløb.

Pavel Ibenforth

Bestyrelsesmedlem

Pavel er IPSC skytte og koordinerer dynamisk skydning i klubben, samt torsdagstræningerne.

Jeanette Frost

Bestyrelsesmedlem

Jeanette er Riffeltræner på børn og ungdom

Tommy

Bestyrelsesmedlem

Tommy er pistoltræner samt ansvarlig for banekonstruktion og vedligehold

Jeannette

Riffel Træner

Henrik

Pistol Træner

Tommy

Pistol Træner

Michael

Riffel Træner

Chris

Pistol Træner

Corneliah

Pistol Træner

Kenneth

Pistol Træner

Povl

Pistol Træner

Jakob

Pistol Træner

Træningshjælp image
SKL tilbyder træningshjælp til alle som ønsker at udvikle sig i idrætten. Vores mange instruktører og trænere har en bred viden om teknik og træning. Ud over den grundlæggende viden, har medlemmerne i instruktør-/trænerteamet specialviden indenfor forskellige discipliner.
Liste over discipliner som kan trænes i SKL kan du se under menupunktet skydning.
Ønsker du træningshjælp med fx teknik eller træningsmetode, kan du altid henvende dig til en i teamet, du kan kende os på de blå trøjer. Du kan se trænerstaben lige ovenfor.

Holdtræning
Trænerteamet tilbyder også et struktureret forløb, hvor alle grundelementerne i teknik, og træningsmetoder gennemgås, et emne ad gangen. Dette forløb kander vi holdtræning, det løber over 5 gange i vintersæsonen.
Alle kan deltage, det kræver kun nysgerrighed lysten til at udvikle sig, samt at du vil træne indholdet mellem hver holdtræning.

Temadage
3-4 gange om året tilbyder vi også en træningsdag, hvor vi går i dybden med en enkelt disciplin, fx DGI´s grov/finprogram på 25 m.. Disse dage kalder vi ”Temadage”. En temadag vil både indeholde introduktion til selve disciplinen, de tekniske elementer og strategi og naturligvis praktiske skydninger i selve disciplinen. Afhængig af selve disciplinen, kan lokationen godt foregå på fx Hanebjerg eller KSC (IPSC-, Terræn – og Cowboyskydning).

Hold øje med opslag på hjemmesiden og i klubben - Vi Glæder os til at træne sammen med dig
Holdtræning for pistolskytter image
SKL´s bestyrelse og trænerteam har besluttet at tilbyde holdtræning for pistolskytter. Det afholdes over 5 gange pr. vintersæson og du kan frit vælge mellem mandage eller tirsdage, uanset dit nuværende niveau, da supervision/ og evt. coaching vil tilpasses individuelt. Holdtræning henvender sig til nye og erfarne skytter, og både til et- og tohåndsfatning.

Hvad er holdtræning?
Holdtræning er struktureret træning, hvor vi sammen træner med fokus på ét eller flere delelementer af det skydetekniske, samt træningsmetoder til at opøve de forskellige teknikker.

Målgruppe: Alle som ønsker at udvikle sin viden og skydeteknik.

Hvad indeholder holdtræning? 
Det vil starte med introduktion af dagens tema. Derefter lette opvarmningsøvelser målrettet dagens tema. En gennemgang af det tekniske, efterfulgt af instruktion og øvelser med supervision og vejledning. Vi slutter hver træning af med evaluering og træningsråd.

Hvorfor deltage i holdtræning som skytte?
Holdtræning tilbyder dig en teoretisk viden om de tekniske delelementer samt øget bevidsthed om hvordan du bedst træner dem.

Hvorfor tilbyde i holdtræning som skytteforening?
Formålet med holdtræningen er, at skabe et trænings­miljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig som skytte, og derved give dig mulighed for at nå dine mål. Ud over det skydetekniske, bidrager holdtræning også til et godt sammen­hold samt en fællesforståelse af skydetræning. Alt sammen medens vi har det sjovt sammen.

Krav til deltagelse?
At du deltager aktivt, er nysgerrig og ønsker at udvikle dig. Af hensyn til logistikken, bedes du tilmelde dig, skriv dig på listen hos vagten (max 10 skytter på hvert hold – først til mølle) Det forventes, at skytter som deltager på holdtræning, også deltager mere aktivt ved stævner og turneringer, da det er vigtigt, også at teste sin udvikling i konkurrencesituationen.

Hvad skal du medbringe?
En indskudt luft- eller finpistol (kaliber 22 - egen eller klubvåben), høreværn, en ”klikpatron” samt ammunition til våbnet. Du får udleveret en trænings log – så du kan tage de nye tekniske dele med i din egen træning frem til næste holdtræning, hvor vi bygger ovenpå igen.

Hvor og hvornår er der holdtræning?
Holdtræningen vil blive afholdt på baneafsnit B (bane 11-20). Træningen starter kl. 18:00 og vare ca. 2,5 timer. Skydeøvelser med luftpistol foregår på afsnit A (1-10)
Resultater image
Klubmesterskab 2024 15 m Riffel og Pistol .22+luft   Resultat 

Nordsjællandsmesterskab 2024 .22 pistol+luft   Resultat

Klubmesterskab Gevær og Pistol .22 og luft (April 2023)
Resultat kan ses på banen

Pistol Division turnering 2022-2023     Resultat

Nordsjællandsmesterskab 2023 pistol+luft      Resultat

Nordsjællandsmesterskab 2023 15m riffel        Resultat

Klubmesterskab Gevær og Pistol .22 og luft (Marts 2022)    Resultat

Sekund klubmesterskab 2021 (Feb 2022)      Resultat

Pistolstævne November 2021
15m     Faldmål

Grov klubmesterskab 2021
GP     GPA     GrovFRI     GRResultat

Love for Skyttelauget Kgs. Lyngby


§ 1.SKL’s formål er at dyrke skydning og udvikle medlemmernes skydefærdigheder med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt, samt udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. SKL er tilsluttet DGI-Nordsjælland, som er en forening under DGI Skydning, og er til enhver tid underlagt denne forenings love og vedtægter. SKL’s hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2.Optagelse kan tilstedes enhver person, som først skal godkendes af bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningen vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 3.Generalforsamlingen vælger en formand i lige år, en kasserer i ulige år og op til fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær. Valget gælder for en periode på to år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor samt en revisorsuppleant. Alle afstemninger skal foregå skriftligt, dersom dette forlanges af et medlem. Indkaldelse til generalforsamlingen foregår ved annoncering i medlemsbladet ”Skytten”, med mindst 14 dages varsel. Sager som der ønskes taget beslutning om på generalforsamlingen, må senest 8 dage før denne, skriftligt anmeldes til bestyrelsen ved dens formand. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Generalforsamlingens afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan godkendes, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 15 medlemmer skriftligt til formanden udtrykker ønske herom. En sådan ekstra ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 4.Medlemmer kan ved det fyldte 16. år erhverve brugsret til gevær og kan ved det fyldte 20. år erhverve pistol.

§ 5.Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

§ 6.Ved alle skydninger har den jourhavende leder ansvaret for korrekt optræden, og enhver skytte skal rette sig efter given ordre og de regler, der er for skydebanerne. Det er dog til enhver tid skydelederen, der bestemmer om en person må skyde.

§ 7.Bestyrelsen bestemmer hvilke skydeprogrammer der skal dyrkes. Skytterne skal selv betale al ammunition ved udleveringen. Priserne kan variere og fastsættes af bestyrelsen.

§ 8.Medlemmerne yder et kontingent til afholdelse af SKL’s administration og udgifter. SKL’s regnskabsår er kalenderåret. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. SKL’s midler skal indsættes i bank, sparekasse, girokonto eller anbringes i obligationer og kan kun hæves af formand eller kasserer, som også tegner foreningen. Alle regninger attesteres af formanden.

§ 9.Såfremt et medlem udviser adfærd, der er uforenelig med vedkommendes medlemskab, kan vedkommende ekskluderes af foreningen ved en generalforsamlings afgørelse, der foretages ved simpelt stemmeflertal.

§ 10.Til ophævelse af SKL kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med en måneds mellemrum. Dette vedtages på generalforsamling, når 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11.I tilfælde af SKL’s opløsning skal dets midler overgå til velgørende formål. Fanen og SKL’s våben skal deponeres hos DGI-Nordsjælland.

§ 12.Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2019. Alle tidligere love er fra denne dato uden gyldighed.


John Mortensen Formand

Povl Martens Kasserer

Henrik Bech Næstformand

Michael Prætorius

Jakob Vels

Pavel Ibenforth 

SKL har fået fremstillet en tøjkollektion, som vi håber vil tilfredsstille medlemmernes ønske om at "vise flaget", når man repræsenterer SKL på hjemmebane såvel som ved stævner over det ganske land. Bestyrelsen håber at der er rigtigt mange som vil købe disse lækre kollektioner, da foreningen giver et tilskud på ca. 50% i forhold til kostprisen incl. tryk.

Se kataloget med kollektionen HER

Der er mulighed for at få trykt eget navn og/eller skyttenummer foran på brystet sammen med logoet. Det koster 20-50kr. pr. beklædningsgenstand at få navn på (20 kr. allerede ved 5 stk)

Vi har tøjet og størrelser til eftersyn og prøvning i klubben. Ud over det du ser i kataloget er der en sweatshirt som kan ses i klubben, og en vinterjakke som vi ikke har et prøveeksemplar af, men som kan ses på forespørgsel.

Bestilling foregår ved at du udfylder sidste side og afleverer til Henrik Bech. Vi samler bestillinger sammen og sender afsted. Tøjet betales ved udlevering.
Klubtøj imageKlubtøj image

Kontingentet dækker kalenderåret fra 1. jan. til 31. dec.
Børn og unge til og med 19 år betaler 800,- kr. årligt incl. 500 stk. .22 patroner
Voksne (fra 20 år) betaler 600,- kr. årligt.
Indmeldelsesgebyr: 150,- kr.
Efter 1. august betales halvt årskontingent.


SKL opkræver det årlige kontingent, våbenopbevaring og baneleje via Betalingsservice. Dvs. at du modtager en opkrævning i slutning af januar, som du skal betale og også tilmelde dig Betalingsservice, hvis du ikke allerede er tilmeldt.

Beløbet du vil blive opkrævet er pr. enkelte medlem, dvs. er der flere medlemmer på samme adresse, skal de hver især betales og tilmeldes.

Det opkrævede beløb for kontingent pr. år
Senior 600 kr.
Junior 800 kr.

Tillægsbeløb til kontingentet pr. år
Baneleje 300 Kr. (hvis du selv medbringer ammunition)
Våbenopbevaring 150 kr.

Når du skal betale inden du er tilmeldt betalingsservice kan du gøre som følger:
Overførsel til SKL's konto 4467 4263070836 - Skriv KONT + medl.nr. + navn
MobilePay kan ikke benyttes

Tilmeld dig ved at scanne denne QR kode på telefonen:

 Eller brug dette link: BETALINGSSERVICE

Ved tilmelding til Betalingsservise skal du udover at oplyse dine personlige data også skrive dit SKL medlemsnummer på 4 cifre (IKKE dit skyttenummer), medlemsnummer fremgår af dit medlemsbevis. Er du i tvivl herom spørg Kassereren eller Formanden.